Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2015

ΤΑ ΧΩΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΗΣ.

Τα χωράφια της οργής. Έτσι σαν παλιό δραματικό σίριαλ της Ελληνικής τηλεόρασης. Μιλάω για εκείνη τη δημόσια γεωργική έκταση του Αγγελοκαστρίτικου κάμπου και που με τον Καλλικράτη πέρασε στο Δήμο Αγρινίου σαν Δημοτική εκμεταλλεύσιμη γή. Κι εδώ αρχίζει το δράμα. Δράμα μαζί και κωμωδία. Θα σου παρουσιάσει εδώ ο Καστρινός το τέλος λίγο πριν το τελευταίο επεισόδιο. Να μάθεις, κύριε, κάποια πράγματα που δεν θα σου πει κανένας. Και όσοι πήγαν να σου πουν, τα έβλεπαν με τα δικά τους μάτια του προσωπικού συμφέροντος. Με τη δική τους στραβομάρα.
Και μη μου πεις καλά οι εκλεγμένοι πολιτικοί παράγοντες του χωριού τι κάνανε; Άστο, αυτό είναι μια άλλη αμαρτωλή πονεμένη ιστορία. Κάποια στιγμή θα παίξει και η δική τους τραγελαφική ιστορία.
Μόνη της το πάλεψε η εκλεγμένη δημοτική σύμβουλος η Ξανθή κάτω από δυσχερέστατες συνθήκες με την παρότρυνση μόνο δυο τριών ακόμα συγχωριανών, ορμώμενη κι αυτή απ’ τη δική μου αντίληψη για τη δημόσια έκταση του χωριού μας. Γιατί ετούτα τα χωράφια ανήκουν σε κάθε Αγγελοκαστρίτη αγρότη και σε κανένα ξένο ενοικιαστή η αιρετό «τσουτσέκι». Είναι το χώμα και τα χώματα όλων μας. Είναι η ταυτότητα και «τα χαρτιά» μας, το μεγάλωμά μας και ο ιδρώτας των πατεράδων μας. Έτσι το βλέπω εγώ, συναισθηματικά δίκαια και Πατριωτικά με όνομα, επώνυμο, οργή και αγανάκτηση. Και έτσι ήρθε και έρχεται και η τελική δικαίωση. Ιδού:
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.      
Από το πρακτικό της 12ης/2015 συνεδρίασης  της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου . Αριθμός  Απόφασης  174/2015. 

ΘΕΜΑ :  «Απόδοση  καταληφθέντων  αγροτεμαχίων  στην   Τ.Κ.    Αγγελοκάστρου».  
Στο Αγρίνιο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 8η του μήνα Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13:00 και σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από την υπ’ αριθμ. 43106/3-7-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε στα μέλη της  και δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 9 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα  6  τακτικά  μέλη,   ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 1. ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  (Πρόεδρος) 2. ΓΚΡΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3. ΦΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 4. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5. KAΡΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  6. ΣΤΟΥΠΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 1.  ΡΑΠΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2. ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ 3. ΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα και εμπρόθεσμα προσκλήθηκαν.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ . (Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Γραμματέας της Επιτροπής Παναγιώτα Κατσιγιάννη  για  την τήρηση  των  πρακτικών). 
O Πρόεδρος  εισηγούμενος το  3ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  προς τα μέλη της  Οικονομικής  Επιτροπής, ρώτησε αν για κάποιον από αυτούς  συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, 58  & 75 παρ. 9 του Ν.3852/2010  & των άρθρων 1 & 7 του Ν. 2690/99,  προκειμένου  να  απέχουν από τη συζήτηση του θέματος.   O  δημοτικός  σύμβουλος  κ. Καρακώστας  Βασίλειος  δηλώνει  αποχή  από  τη συζήτηση  του  θέματος  λόγω  κωλύματος .  Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη τους  την εισήγηση της Δ/νσης  Οικονομικών  Υπηρεσιών η  οποία αναφέρει  τα  εξής :  « Σας γνωρίζουμε ότι την 29η Απριλίου 2014 πραγματοποιήθηκε δημοπρασία για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης 224,70 στρεμμάτων στην Τοπική Κοινότητα Αγγελοκάστρου.  Η Οικονομική Επιτροπή,  με την 169/12-6-2014 απόφασή της, δεν επικύρωσε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας (μη έγκριση πρακτικών), για τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο Α του αποφασιστικού μέρους της.  Σύμφωνα με πληροφορίες από την Τοπική Κοινότητα Αγγελοκάστρου, οι πλειοδοτήσαντες στην δημοπρασία εγκαταστάθηκαν αυτοβούλως στα αγροκτήματα χωρίς να υπάρχει νόμιμη αιτία αφού η δημοπρασία ακυρώθηκε.  Ως εκ τούτου συντρέχει νόμιμη περίπτωση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγρινίου να λάβει απόφαση για την αποβολή των προσώπων που κατέλαβαν τα αγροκτήματα αρχικά με την αποστολή εξώδικου που θα τάσσει προθεσμία για απόδοση και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, με την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής ή την άσκηση αγωγής και ασφαλιστικών μέτρων, εφ’ όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις». 
Η  Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της την κείμενη νομοθεσία, το γεγονός ότι δεν τίθεται θέμα κωλύματος ή ασυμβίβαστου για τα μέλη της,  όλα όσα παραπάνω εκτέθηκαν και  ύστερα από διαλογική συζήτηση επί παρόντων 5  μελών.  
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  
1) Την  αποβολή  των  προσώπων  που  εγκαταστάθηκαν  αυτοβούλως  στα  αγροτεμάχια στην  Τ.Κ. Αγγελοκάστρου , χωρίς να υπάρχει νόμιμη αιτία .
2) Την  αποστολή εξωδίκου που θα τάσσει προθεσμία για απόδοση  των καταληφθέντων  αγροτεμαχίων  και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης,  την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής ή την άσκηση αγωγής και ασφαλιστικών μέτρων.
 Η απόφαση αυτή έλαβε  αυξ. αριθμό   174 /2015 Γι΄ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        H  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                                 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΣ             Π.  KATΣΙΓΙΑΝΝΗ   
«Αν δεν σπάσεις αυγά δεν κάνεις ομελέτα» λέει μια παλιά λαϊκή παροιμία του χωριού μας. Και απευθύνεται αυτή η παροιμία τώρα στ’ αρχιλαμόγια του Αγγελοκάστρου που επί σειρά ετών λυμαίνονταν τη δημοτική περιουσία, και δεν ήθελαν με τίποτα ν’ ανακινηθεί τέτοιο θέμα.
Μπούτιβας Κώστας - Καστρινός. 

Δεν υπάρχουν σχόλια :