Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014

ΟΡΓΙΣΜΕΝΑ ΧΩΜΑΤΑ.

Οργισμένα χώματα. Έτσι σαν παλιά Ελληνική ταινία. Και πώς να μην είναι οργισμένα και «διαολοκουνημένα» αυτά τα χώματα μετά από τόσες «σκευωρίες» που έχουνε επινοηθεί, μόνο και μόνο για το ιδιωτικό όφελος και κέρδος. Μιλάω για εκείνη τη δημόσια έκταση που μετά από χρόνιους δικαστικούς αγώνες, αποδόθηκε επίσημα στον ιδιοκτήτη της, στο Αγγελόκαστρο, και στους φυσικούς διαχειριστές της, στους αγρότες μιας και πρόκειται για καλλιεργήσιμη έκταση, και που με τον Καλλικράτη πέρασε στο Δήμο Αγρινίου σαν Δημοτική εκμεταλλεύσιμη γή. Κι εδώ αρχίζει η ταινία. Δράμα μαζί και κωμωδία. Θα σου τη παρουσιάσει εδώ ο Καστρινός και στο διάλειμμα θα σε κεράσει και οργή. Να μάθεις, κύριε, κάποια πράγματα που δεν θα σου πει κανένας. Και όσοι πήγαν να στα πουν, τα έβλεπαν με τα δικά τους μάτια. Με τη δική τους στραβομάρα.
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.
ΘΕΜΑ: «Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τοπική Κοινότητα Αγγελοκάστρου».
Στο Αγρίνιο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 16η του μήνα
Απριλίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 και σύμφωνα
με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
ύστερα από την αριθμ. 32828/12-4-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της που
επιδόθηκε στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 9
τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 8 μέλη (7 τακτικά και 1 αναπληρωματικό) ο
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κατά πλειοψηφία.
Καταρτίζει τους όρους πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δώδεκα
(12) αγροτεμαχίων στην Τοπική Κοινότητα Αγγελοκάστρου του Δήμου Αγρινίου
(θέση ΡΑΓΚΑΒΑ), συνολικής έκτασης 224,70 στρεμμάτων, ως εξής:
Άρθρο 1
Τα προς εκμίσθωση ακίνητα είναι δώδεκα (12) αγροτεμάχια συνολικής έκτασης
224,70 στρεμμάτων και βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Αγγελοκάστρου του
Δήμου Αγρινίου στη θέση «ΡΑΓΚΑΒΑΣ».
Άρθρο 2
Η δημοπρασία θα είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική και θα διεξαχθεί στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αγρινίου, στην πρώην αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Άρθρο 3
Η διάρκεια της μίσθωσης των παραπάνω αγροτεμαχίων ορίζεται για τέσσερα (4) έτη,
αρχής γενομένης από την υπογραφή των συμφωνητικών.
διατεθούν για καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων, εκτός από δενδρώδεις καλλιέργειες
και αυτές που απαιτούν την εγκατάσταση στα αγροτεμάχια για περισσότερα από
τέσσερα (4) έτη.
Κάθε παράβαση του άρθρου αυτού δίνει το δικαίωμα στον εκμισθωτή να καταγγείλει
τη σύμβαση άμεσα.
Άρθρο 4
Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των ΤΡΙΆΝΤΑ (30,00) € ανά στρέμμα
ετησίως.
Άρθρο 5
Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί θα ισχύει για τέσσερα (4) έτη. Ανανέωση της
μίσθωσης δεν είναι δυνατή μετά την συμπλήρωση της τετραετίας και για την εκ νέου
εκμίσθωση θα πραγματοποιηθεί δημοπρασία.
Άρθρο 6
Α) Δεκτοί στη Δημοπρασία γίνονται μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι της Δημοτικής
Ενότητας Αγγελοκάστρου (Τοπικές Κοινότητες Αγγελοκάστρου, Λυσιμαχείας
και Κλεισορευμάτων), κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και κτηνοτρόφοι, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 180, § 2, του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ).
Β) Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στη δημοπρασία οι κάτοχοι αγροκτημάτων
συνολικής έκτασης άνω των πενήντα (50) στρεμμάτων, ανεξαρτήτως συγκυριότητας.
Γ) Επίσης δεν μπορούν να συμμετάσχουν οι σύζυγοι και οι συγγενείς πρώτου βαθμού
άλλων συμμετεχόντων σε αυτή.
Άρθρο 7
Το αγροτεμάχια θα δημοπρατηθούν το κάθε ένα χωριστά σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 195 του Ν. 3463/2006 και ο τελευταίος πλειοδότης, δε δύναται να
συμμετάσχει στη δημοπρασία άλλου αγροτεμαχίου.
Άρθρο 8
Για να γίνει δεκτός κάποιος στη Δημοπρασία πρέπει: Να μην οφείλει στο Δήμο Αγρινίου και σαν αποδεικτικό θα προσκομίσει σχετική βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου.
Και άλλα άρθρα σύνολο 18 μη ουσιώδους σημασίας. Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 139/2013 συντάχθηκε πρακτικό και υπογράφεται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ.
Όλη η ουσία κύριοι είναι στο άρθρο 8. Μερικοί πονηροί Αγγελοκαστρίτες που εκμεταλλεύονταν εκμισθώνοντας επί σειρά ετών τα χωράφια έναντι πενιχρού τιμήματος, χρώσταγαν και χρωστάνε τ’ άντερά τους στο δήμο. Έτσι σαμποτάρισαν κάθε Δημοπρασία, με αποτέλεσμα αυτά να περάσουν σε μεγαλοπαράγοντα αγροτικής εκμετάλλευσης του τόπου, που δεν πληροί κανένα από τα παραπάνω άρθρα, και με τη συμπαράσταση και τη συνενοχή βέβαια πάντα, της απερχόμενης Δημοτικής αρχής.
Όταν μια ομάδα αγροτών του Αγγελοκάστρου δικαιολογημένα αντέδρασε, και προσέφυγε στη δικαιοσύνη Ιδού η αντίδραση του ξεφτιλισμένου κράτους:
Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/06 Ν. Αιτ/νίας, ΑΠΟΦΑΣΗ 18/2014.
Κατά πλειοψηφία (2-1) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:
Α) Απορρίπτει την με αριθμ. πρωτ. Επιτρ. 37/9-5-2014 προσφυγή του Θεόδωρου Κέφη του Χρήστου, και εν συνόλω εννέα προσφευγόντων.
Β)Κατά της ανωτέρω απόφασης, μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων πολιτικών δικαστηρίων.
Απ’ τον Άννα στο Καϊάφα δηλαδή, και σε δουλειά να βρίσκονται οι Δικηγόροι.
Μα θα μου πεις οι εκλεγμένοι πολιτικοί παράγοντες του χωριού τι κάνανε; Άστο, αυτό είναι μια άλλη αμαρτωλή πονεμένη ιστορία. Κάποια στιγμή θα παίξει και η δική τους τραγελαφική ιστορία.
Κι αν αναρωτιέσαι γιατί το πήρα έτσι εγώ το θέμα «επί πόνου». Το κάνω ορμώμενος απ’ τη δική μου αντίληψη για τη δημόσια έκταση του χωριού μου. Γιατί ετούτα τα χωράφια ανήκουν σε κάθε Αγγελοκαστρίτη αγρότη και σε κανένα Κουτσουπιά η Μοσχολιό. Είναι το χώμα και τα χώματα όλων μας. Είναι η ταυτότητα και «τα χαρτιά» μας, το μεγάλωμά μας και ο ιδρώτας των πατεράδων μας. Έτσι το βλέπω εγώ, συναισθηματικά και Πατριωτικά. Και όπως πάντα έκανα καταθέτοντας την άποψή μου, δημόσια και υπεύθυνα για πολλά κοινά θέματα του χωριού, καταθέτω και τώρα τη γνώμη μου με όνομα, επώνυμο, οργή και αγανάκτηση.
Μπούτιβας Κώστας - Καστρινός.

8 σχόλια :

Ανώνυμος είπε...

Καλά είναι αυτά που γράφεις, αλλά μήπως θα έπρεπε να γράψεις κάτι και για τα ντόπια «τσιράκια» του «μεγαλοκαλλιεργητή», που αλωνίζουν το χωριό και απειλούν αυτούς που υπέγραψαν τη προσφυγή;

Καστρινός είπε...

Πες σ’ αυτά τα «τσιράκια» όπως τα γράφεις, τους αρχιρουφιάνους και τα ερπετά του Αγγελοκάστρου, να μαζέψουνε φόρα και να ‘ρθούνε με την όπισθεν να μας κλάσουνε το «πέρδικο».

Ανώνυμος είπε...

Τα λογια είναι περιττά...πρέπει να γίνουν πράξεις!!!Να μαζευτεί μια ομάδα νέων αγγελοκαστριτών που να έχουν όρεξη για δουλεία και να πάνε με το νέο πρόεδρο του χωριού να σηκώσουν 'μπαεράκι'...Τα χωράφια πρέπει να μείνουν στο ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ!!!Να τα πάρουν νέα παιδιά χωρίς να πληρώνουν ενοίκιο.Και άτομα που βρίσκονται σε άλλους οργανισμούς να κοιτάζουν τα καλά του συνόλου και όχι τα ατομικά συμφεροντα..!Τα 'παράσιτα' καλό θα ήταν να βρουν μια καλή δουλεία να κανούν και να μην ζουν εις βάρος αλλων...

Ευχαριστώ!!

Ανώνυμος είπε...

'Αφου δεν μπορούμε εμείς καλά να μας κάνουν.Κωστάκη ανεβασέτο γιατί το έχω ξαναστείλει.

Ανώνυμος είπε...

giati den enevazeis enan katalogo me onomata pou hxan ta teleftaia 20 xronia kai ti plhronan an plhronan ta xwragia (ollon mas)pou distyxos ta hxan kapoies oikogeneies dixos na plhronoun tpt apla kai mono epeidei htan kolitoi me ton ekastote proedro h dhmarxo tou xwrioy.kala na pathoune afta pou kanane ola afta ta xronia se emas tous ta kanoune alloi poio ekshpnoi...

Ανώνυμος είπε...

Δεν θα μπω στην διαδικασια να ανεβασω λιστα ονοματων...δεν ειναι η δουλεια μου αυτη...αν ειναι η δικη σου και ξερεις ονοματα ατομων που ειχαν τα χωραφια και δεν πληρωναν καντο εσυ!Εσυ πάλι σε ποιους ανηκεις σ αυτους που πληρωναν?σε αυτουσ που δεν πληρωναν?η στους αμετωχους? Μ' αλλον στην τελευταια ομαδα, σε αυτους που κρίνουν και σχολιάζουν...Το μόνο που ξέρω και σου απαντώ με αυτο το μηνυμα ειναι οτι υπηρχαν οικογενειες που πληρωναν και πληρωνουν!!Δεν με ενδιαφερει ποιοι δεν πληρωναν, παντου υπαρχουν οι ανευθυνοι! Αλλα έτσι έχουμε μάθει στη κοινωνια που ζουμε <> μαζι με τα ξερά να καίγονται και τα χλωρά! ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ!

Κώστας είπε...

Άστο ρε φιλαράκι το παραμύθι. Κι εσύ τους ξέρεις κι εγώ τους ξέρω κι όλοι τους ξέρουνε. Αυτό είναι το θέμα και με ποιόν είμαι εγώ; ή τι θα γίνει τώρα από δώ και πέρα με τα χωράφια που δικαιωματικά ανήκουν σε Αγγελοκαστρίτες καλλιεργητές! Πάρε θέση ξευτιλισμένε και μη μου ανάβεις τα λαμπάκια και γράψε και όνομα αν είσαι υπεύθυνο άτομο.

Ανώνυμος είπε...

giati den anevazeis to sxolio den se exw vreisei pote egw prosopika etsi.gia ta lamogia pou limenontan to xwrio kai genika tous pollous egrafa egw,entaksei kyrie kostaki.