Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2008

Ανακοίνωση της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας για τους πληγέντες από τον σεισμό

Οι πληγέντες από τον σεισμό της 8ης Ιουνίου 2008 προκειμένου να τύχουν των οικονομικών ενισχύσεων, που χορηγούνται από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας, όπως προβλέπεται από την υπ’ αριθμ. Π2/οικ.2673/29-08-01 (ΦΕΚ 1185/τ. Β΄/11-09-2001) Κοινή Υπουργική Απόφαση, θα πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου, καθώς και οποιοδήποτε δικαιολογητικό αποδεικνύει ότι η πληγείσα κατοικία ήταν η κύρια κατοικία των δικαιούχων (π.χ. μισθωτήριο συμβόλαιο, ένορκη βεβαίωση, αντίγραφα λογαριασμών ΔΕΚΟ).
Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 θεωρημένη από την οικία εφορία, όπου θα δηλώνουν ότι δεν υπόκεινται σε υποχρέωση φορολογικής δήλωσης.
Αντίγραφο του εντύπου Ε9.
Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός, λόγω συγκατοίκησης κ.λ.π., η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ αυτών μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.
Επισημαίνεται ότι η οικονομική ενίσχυση αφορά αποκλειστικά την πρώτη κατοικία και τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν από τους δικαιούχους είτε στους Δήμους των οποίων οι πληγέντες είναι δημότες, είτε στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας Αιτωλοακαρνανίας σε διάστημα ενός μήνα από την ημερομηνία του συμβάντος.

πηγή www.aitnia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :